R2S - Research to Sale

Všeobecné obchodní podmínky internetové aukce - MIREDA

Obchodní vztah mezi provozovatelem a registrovaným členem či účastníkem aukce se řídí výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, v platném znění. Předtím, než Účastník aukce započne podávat cenové nabídky a využívat služeb Provozovatele portálu ResearchToSale.cz a jejích podstránek, musí nejprve přečíst, seznámit se a akceptovat bez výhrad tyto Všeobecné obchodní podmínky, v platném znění.

1. Všeobecná ustanovení


1.1. Aukce

Internetová aukce je veřejná, nicméně účastnit se jí mohou pouze takoví účastníci aukce, kteří se registrují na webovém portálu provozovatele aukce firmy R2S, s.r.o. www.ResearchToSale.cz a jsou provozovatelem následně potvrzeni za registrované členy.

1.2. Provozovatel aukce

Výlučným provozovatelem internetové aukce MIREDA je R2S, s.r.o., která je vlastníkem software Internetové aukce, databáze registrovaných členů, smluv o zprostředkování prodeje jednotlivých produktů VaV a vlastníkem multimediálních prezentací o produktech VaV. Práva k provozování Internetové aukce MIREDA je možné postoupit jinému subjektu jen na základě písemného smluvního ujednání.

1.3. Zaměření aukce

V internetové aukci MIREDA se prodávají patenty, užitné vzory, jejich exklusivní a výlučné licence (dále jen produkt VaV) , které autoři dobrovolně k prodeji provozovateli aukce poskytnou na základě smlouvy o zprostředkování komercializace produktu VaV.

1.4. Soutěžený Produkt VaV

Soutěžený produkt VaV je patent, či užitný vzor, na který poskytl jeho vlastník podklady obsažené v Informačním tezauru vytvořeném s využitím volně šířeného Metodického software „patent.cz“ či „paten.en“. Na základě těchto podkladů byl o produktu VaV vytvořen digitalní příběh ve formě Multimediální prezentace, krátkého videa a MMS, u kterých byla vlastníkem produktu VaV písemně odsouhlasena správnost, úplnost a pravdivost interpretovaných informací.

Současně jde o produkt VaV, na který provozovatel získal od jeho vlastníka či vlastníků exklusivitu k prodeji vlastnických práv či licence formou a podle pravidel internetové aukce MIREDA.

1.5. Členství v internetové patentové aukci MIREDA

Registrovaný člen internetové aukce MIREDA, musí být starší 18-ti let nebo být plnoletý a musí být plně způsobilý k právním úkonům;

Registrovaný člen má svoje přihlašovací jméno a heslo, pod kterým se přihlašuje do internetové aukce MIREDA, a které mu umožňuje užívat a spravovat své portfolio produktů VaV. Přihlašovací jméno je unikátní vygenerované systémem internetové aukce MIREDA a identifikuje Registrovaného člena. V průběhu registrace obdrží člen emailem dočasné heslo a je vyzván, aby si ho v systému internetové aukce MIREDA změnil. Nové heslo má mít minimálně 6 znaků nejlépe v kombinaci písmen a číslic;

Registrovaný člen je sám odpovědný za zvolené heslo. V případě, že Registrovaný člen má podezření na zneužití svého přihlašovacího jména a hesla, či jakékoli jiné podezření týkající se zneužití přihlašovacího jména a hesla v Systému internetové aukce MIREDA, musí toto podezření neprodleně oznámit Provozovateli, který následně zruší přístup pod tímto přihlašovacím jménem a heslem a zablokuje portfolio účastníka aukce. V žádném případě Provozovatel, jeho zaměstnanci či jeho partneři nezodpovídají a nenesou důsledky zneužití přihlašovacího jména a hesla jiným Registrovaným členem či třetí osobou. Registrovaný člen si zásadně ručí sám za všechny následky, které vzniknou v důsledku používání přihlašovacího jména a svého hesla. Každý Registrovaný člen je též sám odpovědný za držení v tajnosti svého přihlašovacího jména a hesla.

1.6. Účastník aukce

Za účastníka aukce je považován každý Registrovaný člen, který si zaškrtnutím příslušného políčka zařadil daný produkt VaV do svého portfolia. Za účast v aukci je považováno vkládání anonymní maximální cenové nabídky, které je účastník ochoten zaplatit – tzv. „Tajné nejvyšší nabídky“, a anonymní zasílání doplňujících otázek k soutěženému produktu VaV určené jeho vlastníkovi.

Provozovatel internetové aukce si vymezuje právo zveřejňovat odpovědi na doplňkové dotazy k soutěženému produktu VaV na webové stránce tohoto produktu VaV, pokud jsou obecného charakteru a neohrožují anonymitu tazatele.

Za pravdivost poskytnutých informací je odpovědný vlastník produktu VaV. Účastník aukce nemůže vznášet žádné reklamace a připomínky vůči provozovateli aukce vyplývající ze špatného pochopení, z nepřesností, neúplností informací a dat poskytnutých vlastníkem produktu VaV, neboť měl kdykoliv možnost si své závěry ověřit položením doplňující informace vlastníkovi produktu VaV.

1.7. Vyvolávací cena

Vyvolávací cena produktu VaV je stanovena na základě konzultace s vlastníkem produktu VaV a je určena jako minimální cena pro Anglickou verzi a maximální cena pro Holandský typ aukce.

1.8. Speciální cena pro funkci „Kup teď“.

Speciální cena pro okamžitou koupi za pomoci funkce „Kup teď“ je stanovena samotným vlastníkem. Pokud na tuto cenu jakýkoliv účastník aukce přistoupí a potvrdí ji stisknutím tlačítka „Kup teď“, aukce daného produktu VaV je pozastavena a po zaplacení speciální ceny kupcem provozovatel aukci ukončí a uzavře.

Vlastník produktu VaV je oprávněn tuto speciální cenu pro funkci „Kup teď“ změnit. Měnit speciální cenu není možné v čase, kdy byla aukce pozastavena (viz kap.1.18 a 1.19).

Pokud účastník aukce, který využil funkci „Kup teď “ danou částku ve lhůtě uvedené ve smlouvě nepřevede na účet provozovatele aukce, pozastavení aukce se ruší a aukce pokračuje s aktuální kupní cenou před použitím tlačítka „Kup teď“.

1.9. Tajná nejvyšší nabídka

Za „Tajnou nejvyšší nabídku“ je považováno anonymní vložení maximální cenové nabídky, kterou je účastník aukce ochoten zaplatit pro získání soutěženého produktu VaV. Tajná nejvyšší nabídka je platná i když je převýšena vyšší tajnou nejvyšší nabídkou konkurenta.

Svoji Tajnou nejvyšší nabídku může každý účastník aukce kdykoliv libovolně zvýšit.

1.10. Platnost cenových nabídek

Každá zadaná a odeslaná Tajná nejvyšší nabídka je platná, i když je převýšena vyšší tajnou nejvyšší nabídkou jiného účastníka aukce.

Platnost nabídky trvá až do uzavření aukce, pokud není aukce zrušena ze strany provozovatele.

1.11. Odpovědnost za chyby a omyly při podávání cenových nabídek

Provozovatel aukce není odpovědný za chyby účastníků aukce při zadávání TNN či využití funkce „Kup teď“, proto je nezbytné účastnit se aukce obezřetně a znovu vše zkontrolovat, než stiskněte potvrzovací tlačítka.

1.12. Minimální navýšení

Minimální navýšení je částka, o kterou může být účastníkem aukce navýšena aktuální (kupní) cena u Anglické dražby, a rovná se 5% z vyvolávací ceny nejméně však 5 000,- Kč.

1.13. Maximální snížení

Maximální snížení je částka, o kterou provozovatel snižuje speciální cenu pro funkci „Kup teď“ u Holandské dražby, a rovná se 5% vyvolávací ceny maximálně však 5 000,- Kč.

1.14. Aktuální kupní cena

Aktuální kupní cena je v případě jednoho účastníka aukce, který zadal a odeslal svoji TNN, rovna vyvolávací ceně navýšené o minimální navýšení.

V případě většího počtu účastníků aukce než je jeden, se za aktuální kupní cenu považuje částka vyšší než je druhá nejvyšší tajná nabídka právě o minimální navýšení. Toto automatické přepočítávání provádí systém internetové aukce MIREDA v řádu sekund.

Ceny jsou uváděny bez DPH a v korunách českých. Webový portál internetové aukce umožňuje přepočítat aktuální kupní cenu na jinou měnu podle kurzovního lístku ČNB pro daný den.

1.15. Anglický typ aukce

Jde o standardní typ internetové aukce MIREDA, kde je aktuální kupní cena postupně navyšována podle TNN účastníků aukce nejméně o minimální navýšení (viz kap. 1.12.).

1.16. Holandský typ aukce

Pokud po předem nastavenou dobu nedojde u Anglického typu aukce k navýšení vyvolávací ceny, provozovatel vyhodnotí průběh aukce (zda byl produkt navštěvovaný, třeba i zařazený do porfolií, nicméně po předem definovanou dobu nikdo nevyužil funkci „Kup teď “ či nezadal a neodeslal svoji TNN).

Poté provozovatel oznámí vlastníkovi soutěženého produktu VaV výsledek analýzy průběhu aukce a vyzve ho, aby produkt z aukce buď předčasně stáhl, nebo schválil změnu typu aukce na Holandský typ. Po vyjádření souhlasu změní provozovatel typ aukce. Vyvolávací cena se stane cenou speciální pro funkci „Kup teď “ a systém internetové aukce MIREDA začne tuto částku v pravidelných intervalech snižovat vždy o maximální snížení (viz kap. 1.13.).

1.17. Doba trvání aukce

Standardní doba trvání aukce je 1 rok s tím, že čas ukončení aukce je zřetelně uvedený u každého soutěženého produktu VaV. Mezi odesláním TNN a její registrací systémem internetové aukce může být prodleva několik sekund. Účastníkovi aukce se též může přihodit problém s připojením k internetu, což může zapříčinit větší časové prodlení mezi odesláním TNN a její registrací. Tuto skutečnost by měl mít každý účastník aukce při volbě své strategie zejména v období těsně před pozastavením či ukončením aukce na paměti, protože technické problémy s odesláním TNN či využitím funkce „Kup teď “ nejsou důvodem odvolání se proti výsledku internetové aukce MIREDA.

1.18. Ukončení aukce

K ukončení aukce soutěženého produktu VaV dochází po uplynutí doby trvání aukce, po kterou se produkt VaV soutěžil. Po ukončení aukce je určen vítěz aukce, je vytvořen certifikát o vítězství v aukci (viz kap. 1.2.5) a vítězi této aukce je vystavena faktura na uhrazení vítězné ceny za produkt VaV.

1.19. Vítězná (konečná) cena

Za vítěznou (konečnou) cenu je považována aktuální kupní cena v okamžiku ukončení aukce.

1.20. Pozastavení aukce

Pozastavení aukce nastává v případě uplatnění funkce „Kup teď“ jedním z účastníků aukce před uplynutím standardní lhůty trvání aukce;

1.21. Systémové pozastavení aukce

Systémové pozastavení aukce slouží k přechodu aukce na Holandskou verzi aukce. Během této doby je vlastník oprávněn stáhnout svůj produkt VaV z aukce.

1.22. Stažení soutěženého produktu VaV z aukce

Provozovatel má právo stáhnout soutěžený produkt VaV z aukce, pokud v průběhu aukce zjistil závažné informace o produktu VaV, které mohou zásadním způsobem ovlivnit zájem a výši nabídek ze strany účastníků aukce.

V tomto případě jsou všechny dosud odeslané TNN v této soutěži neplatné.

1.23. Vítěz aukce

Vítězem se stává ten účastník aukce, který využil kdykoliv v průběhu aukce funkci tlačítka „Kup teď “, nebo takový účastník aukce, jehož Tajná nejvyšší nabídka byla vyšší než byla aktuální kupní cena v čase po ukončení aukce.

1.24. Majitel vysoutěženého produktu VaV

Majitelem vysoutěženého produktu VaV se stává vítěz aukce po uhrazení vítězné ceny na účet provozovatele aukce do doby splatnosti.

Pokud majitel vítězné ceny neuhradí do doby splatnosti tuto částku na účet provozovatele, stává se vítěznou cenou předchozí aktuální kupní cena a jejím vítězem ten účastník aukce, který vložil do aukce druhou tajnou nejvyšší nabídku.

Pokud vítěz aukce 3 krát zmaří aukci neuhrazením vítězné ceny ve stanovené lhůtě, má provozovatel aukce právo znemožnit mu vkládat produkty VaV do svého portfolia a tak se stát účastníkem aukce.

1.25. Převod majetkových či licenčních práv na nového majitele produktu VaV

Po ukončení aukce (viz kap. 1.18) systém internetové aukce MIREDA vygeneruje pro vítěze certifikát ve formátu pdf či jpg, do přednastaveného textu doplní název produktu VaV, vítěznou cenu a jméno vítěze.

Bez ohledu na tato pravidla a podmínky aukce, uzavírá se mezi vlastníkem, provozovatelem a novým majitelem produktu VaV individuální smlouva. Pokud mezi smlouvou a těmito pravidly a podmínkami aukce dochází z odlišnostem, pravdu mají pravidla a podmínky aukce.

Pokud není soutěžený produkt VaV v aukci prodán, bez ohledu na důvod, proč tomu nastalo, nesmí vlastník v průběhu 1,5 roku tento produkt VaV prodat takovému kupci, který je či v době aukce byl registrovaný člen internetové aukce MIREDA, jeho právně propojené firmě či jeho zpřízněné osobě.

V případě, že vlastník produktu VaV toto ustanovení poruší, bude tato jejich operace považována za úspěšný prodej vítězné nabídce a vlastník produktu VaV je povinen uhradit 20% z dohodnuté ceny provozovatelovi.

1.26. Uzavření aukce

Uzavření aukce soutěženého produktu VaV nastává v okamžiku uhrazení vítězné ceny na účet provozovatele.

1.27. Nakládání s osobními údaji

Absolutními prioritami Provozovatele v oblasti nakládání s osobními údaji registrovaných členů jsou jednak diskrétnost a jednak ochrana těchto údajů. Provozovatel nakládá s osobními údaji každého registrovaného člena podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi získanými údaji Provozovatel nakládá jako s předmětem obchodního tajemství, tedy je nezpřístupňuje bez souhlasu registrovaného člena, pokud mu zákon výslovně neukládá jinak. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje registrovaný člen okamžikem registrace do systému internetové aukce MIRADE. Tímto dává Provozovateli souhlas, aby byly informace a jeho osobní údaje po dobu registrace na serveru ResearchTo Sale.cz zpracovávány, shromažďovány a uchovávány manuálně i v informačních systémech, a používány pro potřebu Provozovatele, případně jeho právního nástupce.

Pravidla aukce MIREDA | Všeobecné podmínky |

Copyright © 2017 ResearchToSale All rights reserved